Methodiek praktische training

Wij gebruiken voor onze praktische training een onalledaags systeem weg van de praktijk van alledag.
Klanten vragen ons waarom wij niet trainen op de plaats van het werk, aan boord, op de bouwwerf, in het ziekenhuis, de fabriek.
Dat is omdat we niet willen dat mensen klakkeloos zonder nadenken terug kunnen vallen op ingesleten routines. Geen van de deelnemers kent de methodiek van de werkkuilen en zo is het speelveld voor iedereen gelijk. Iedereen begint als leek, is onbekend met de trainingsmethode.
Dat blijkt bijzonder effectief. Want deelnemers moeten tonen dat ze de methodiek van risicomanagement beheersen. En dat is precies waar de e-learning(s) en de training over gaan.

De kuiltraining is een wetenschappelijke geteste methodiek waarbij houding en gedrag inzake veiligheid en het al dan niet juist gebruik van het risicomanagementsysteem snel wordt blootgelegd.
Een samenstel van steeds lastiger wordende opdrachten gevolgd door reflectie op houding en gedrag en het gebruik van het risicomanagmentsysteem geeft de deelnemers concrete handvatten om te verbeteren.
Daarbij staat altijd centraal wat het individu zelf kan doen om het eigen functioneren, en dat van de groep, positief te beïnvloeden in het kader van veilig werken.

De werkkuilen zijn zo ingericht dat de deelnemers reële risico’s tegenkomen. Ze kunnen niet anders dan ze serieus te nemen. Uiteraard willen we de deelnemers niet aan te grote risico’s blootstellen. Daarom zijn de risico’s van de methodiek door een erkend extern expertisebureau geëvalueerd; het moet wel veilig blijven.
Maar de risico’s zijn wel doelbewust ingebouwd. Hoe zouden we anders risicomanagement en veiligheid kunnen trainen, wanneer er door de deelnemers geen risico’s te managen zijn?

Veiligheid is het managen van risico’s en het uitgangspunt dat veiligheid is gebaat bij ieders inbreng en bijdrage. Dit steunt op de principes van Bridge Crew Management en Cockpit Crew Management.

Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld of deelnemers de gevaren in de opdrachten inderdaad identificeren, de bijbehorende risico’s accuraat inschatten, of ze de risico’s gaan managen en zo ja, hoe dan.
Daarbij gaat niet over goed of fout maar om de vraag of dat wat deelnemers doen, bijdragen aan het veilig oversteken binnen de gestelde tijd. Het is immers een leerproces en fouten maken mag en hoort daarbij.
Onze trainingen zijn opgebouwd rondom belangrijke principes in de wereld van kwaliteitsverbetering en probleemoplossing; de plan-doe-check-acteer cyclus.

LEES MEER

Deel het op Sociale media