Basismodule veiligheid

De Basismodule risicomanagement en veiligheidsbewustzijn bestaat uit:

  • Waarom deze e-learning
  • Navigatie en opzet
  • Doelstelling & Fundamenteel concept van veiligheid
  • Historische ontwikkeling en achtergronden
  • Basisinstrumenten – bowtie, controle hiërarchie en risicomatrix
  • RI&E
  • PDCA cirkel

In deze module wordt ingegaan op de meest fundamentele grondbeginselen van veiligheid.

In het eerste hoofdstuk gaan we in op waarom deze e-learning belangrijk is. Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is dat medewerkers inzicht hebben waarom dingen op een bepaalde manier worden gedaan. Dat vergroot hun betrokkenheid en daarmee de bereidheid om procedures ook daadwerkelijk te volgen.
Het antwoord op de vraag: ‘Waarom doen we dit eigenlijk zo?, kan niet langer zijn: ‘Daarom, omdat ik het zeg…’.

We gaan in op de navigatie en opzet. Een korte uitleg hoe u de e-learning kunt doornemen, hoe u navigeert.

De vraag wat veiligheid eigenlijk is wordt uitvoerig behandeld. Er wordt inzicht gegeven in de historische ontwikkelingen in veiligheid; hoe het was, wat er al gedaan is, wat de weg is voor de toekomst.

 

Fundamenteel

Dan komen de meest fundamentele gereedschappen in het veiligheidsdenken komen aan de orde. Ze zijn zo fundamenteel dat praten over veiligheid zonder kennis en begrip van deze gereedschappen eigenlijk zinloos is.

In Nederland is het gebruikelijke proces voor bedrijven een RI&E (Risico-inventarisatie en Evaluatie) uit te voeren. Het is een inventarisatie van alle in de organisatie aanwezige gevaren/risico’s en de maatregelen die erbij horen om die risico’s in te dammen. In feite is het proces in principe vrij eenvoudig. Maar wanneer je in de materie duikt blijkt het minder simpel dan het lijkt. Vaak vertalen de resultaten van de RI&E zich in procedures, protocollen, certificeringen, etc..

Tenslotte is daar de PDCA cirkel (de Plan-Do-Check-Act cycle) bedacht door W. Edwards Deming. In het Nederlands: Plannen-Doen-Controleren-Actualiseren. Het is een proces dat voortdurende verbetering tot stand brengt mits goed uitgevoerd.

Tijdens onze praktische training gebruiken wij ook het principe van de PDCA-cirkel; bij elke opdracht leren deelnemers iets over hoe ze het risicomanagement systeem effectiever gebruiken én leren ze iets over hoe hun eigen gedrag effectief bijdraagt aan een veilige uitvoering.

Deel het op Sociale media